top of page

Vikten av egenmakt för brukare inom LSS-verksamhet

Egenmakt är ett viktigt begrepp inom LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det syftar till att sätta brukaren i centrum och främja deras möjlighet att ha inflytande över sin egen vård och omsorg. Genom att främja brukarens egenmakt kan vi skapa en mer personcentrerad och kvalitativ verksamhet inom LSS.


Studier har visat att egenmakt inom LSS-verksamheten har positiva effekter på vårdkvaliteten och brukarens välmående. När brukaren ges möjlighet att vara delaktig i beslutsprocessen kring sin vård och omsorg ökar deras tillfredsställelse och engagemang. Genom att ta hänsyn till deras önskemål, behov och mål kan vi erbjuda en mer individanpassad och effektiv vård.


Att främja brukarens egenmakt inom LSS-verksamheten innebär att vi behöver skapa strukturer och verktyg som underlättar deras delaktighet. Ett exempel på ett sådant verktyg är individuella genomförandeplaner och andra metoder (IBIC) eller strukturer som socialstyrelsen har formulerar riktlinjer för. Genom att använda dessa kan vi tillsammans med brukaren kartlägga deras resurser, mål och önskemål och skapa en tydlig och enhetlig dokumentation som kan användas som grund för vård- och omsorgsinsatserna.


En viktig aspekt av att främja egenmakt inom LSS-verksamheten är att skapa en kultur där brukaren ses som en aktiv deltagare i sin egen vård och omsorg. Det handlar om att lyssna på deras röster, respektera deras val och stärka deras självbestämmande. Genom att involvera brukaren i beslutsfattandet kan vi bättre tillgodose deras individuella behov och önskemål.

Ett annat positivt resultat av att främja egenmakt inom LSS-verksamheten är att det underlättar samverkan mellan olika yrkesgrupper och organisationer.


Genom att skapa gemensamma riktlinjer och språk kring brukarens egenmakt kan olika aktörer bättre förstå varandras perspektiv och samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta främjar en mer samordnad och effektiv vård och omsorg för brukaren.


För att kunna erbjuda ett kvalitativt och personcentrerat stöd och omsorg inom LSS-verksamheten är det därför av stor vikt att främja brukarens egenmakt. Genom att ge dem möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocessen och ta kontroll över sin egen vård kan vi öka

deras välmående och tillfredsställelse.


Referens: Empowerment in healthcare: A systematic review of theoretical and empirical studies" av Funnell, M.M., Anderson, R.M. (2016)

Commenti


bottom of page