top of page

Pedagogik och kvalitet 

Varför välja oss?

För att bidra med kompetens som gör skillnad och leder till bestående kunskap krävs ett välarbetat kvalitetsarbete och en pedagogik som bygger på vetenskapliga grunder.

Edvida tar detta på allvar och låter pedagogik vara en ledstjärna på ett sätt som utmärker sig gentemot många andra alternativ. 

Läs mer nedan om grundpelarna i vårt kvalitetsarbete.

Fortbildning Äldreomsorg | LSS-verksamhet | Socialpsykiatri
Lag möte
Pedagogiskt grundutbildade konsulter

Det spelar ingen roll hur väl en expert kan sitt ämne i ett undervisningssammanhang om vederbörande inte har pedagogisk kompetens och förmågan att nå fram med kunskapen på ett bra sätt.

Vi på Edvida har en hög aktning för betydelsen av ett pedagogiskt upplägg och pedagogisk förmåga som behövs för att lyckas bedriva undervisning på ett stimulerande och lärorikt sätt. 
 

Därför tillgodoser Edvida samtliga utbildare en pedagogisk grundutbildning skapad av legitimerad lärare för att skapa förutsättningar för dem att i sin tur leverera utbildning med god presentationsteknik och ett gott pedagogiskt ledarskap.

Att hålla pedagogik så centralt som vi gör i vår verksamhet gör oss unika och är en del i vårt kvalitetssäkrande arbete.

 

Studenter som noterar
Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning

Ett vanligt förekommande fenomen när man gått en utbildning är att det man har lärt sig efter en tid tycks rinna ut i sanden.

 

Det kan ibland kännas svårt att faktiskt få liv i den nya kunskapen så att den utgör en praktisk förändring i arbetsvardagen, en utmaning som går att lösa med extra pedagogiska insatser.

Som verktyg för att hantera detta har vi tagit fram ett pedagogiskt stödmaterial som varje deltagare får med sig hem till sin verksamhet tillsammans med övrig dokumentationen för efterbehandling av utbildningen.

Stödmaterialet innehåller uppgifter, reflektionsmallar och samtalsövningar formulerade för att säkerställa hållbar och bestående kunskap. 

Person som tittar på styrelsen
Systematiskt kvalitetsarbete

För att ständigt förbättra oss och utveckla det vi gör har vi utformat ett systematiskt kvalitetsarbete där utvärdering och uppföljning utgör en betydande del för både utvecklingen av våra utbildningar och konsulter men också vår verksamhet i stort. 

Att aktivt söka efter förbättringsområden i dialog med våra konsulter, partners och kunder  är en huvudbult i vårt kvalitetsarbete för att ni som kund ska känna er trygga med att det vi levererar håller hög kvalitet. 

Detta arbetssätt säkerställer en ständig förfining  av våra tjänster och här är våra kunders åsikter och tankar vår utgångspunkt.

Utan ett seriöst reflekterande förhållningssätt omöjliggörs en konstruktiv och utveckling. 

 

Hög med böcker
Kunskapssyn & pedagogisk grundsyn

För oss är det viktigt att förstå och skilja på kompetens i termer av kunskap och färdighet. Inom många ämnen handlar det i mångt och mycket om att utveckla en färdighet och inte bara odla en kunskap, det gäller att forma en bra balans mellan teori och praktik.

Detta skapas genom att varva teoretiska utgångspunkter, levande och verksamhetsnära exempel och föra in praktiska övningar om möjligt.

 

Delaktighet är en viktig utgångspunkt för att skapa engagemang men också för att få kunskap att fastna. Det är viktigt med en pedagogisk förmåga för att att aktivera deltagarna genom diskussioner exempelvis erfarenhetsutbyten.

Vi anpassar våra kurser och dess innehåll efter just er verksamhet och målgrupp, att ta hänsyn till olika typer av deltagare och möta dem just där de befinner sig kunskapsmässigt utgör en viktig del i pedagogisk kompetens.

Våra utbildningsformat 

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page