top of page

Flera vinster med motiverande samtal för chefer - Evidensen är tydlig!

Motiverande samtal (MI) är ett förhållningssätt och en evidensbaserad metod för att stödja beteendeförändringar hos individer genom att öka deras motivation och självkänsla. Metoden har visat sig vara mycket effektiv för att utveckla engagemang och självständighet både hos personal och brukare inom vård och omsorg, det kan också vara en viktig resurs för chefer att använda för att förbättra arbetsmiljön och främja omsorgskvalitet.


Chefer som behärskar MI-tekniken kan hjälpa sina anställda att förbättra sin motivation och prestation genom att fokusera på deras personliga mål och värderingar och utveckla dessa. Metoden stimulerar till självständighet och beteenden som bygger på en inre drivkraft, vilket kan leda till en ökad känsla av självkänsla och en mer positiv inställning till arbete och arbetsplatsen.


MI-tekniken kan också hjälpa chefer att hantera konflikter och svåra samtal på ett mer effektivt sätt. Genom att använda MI-tekniken kan chefer skapa en positiv och stödjande miljö för sina anställda, vilket kan öka deras engagemang och välbefinnande på arbetsplatsen. MI-tekniken kan också hjälpa chefer att identifiera och ta itu med problematiska beteenden på ett effektivt sätt, vilket kan leda till en mer produktiv arbetsplats.


Forskning visar också att MI-tekniken kan ha en positiv inverkan på kvaliteten i vård och omsorg. En studie publicerad i Journal of Healthcare Leadership visade att chefer som använde MI-tekniken hade anställda som presterade bättre genom en högre grad av arbetsmotivation. MI-tekniken kan också hjälpa till att minska personalomsättningen, eftersom anställda som känner sig motiverade och engagerade på jobbet är mer benägna att stanna kvar på arbetsplatsen.


Det är dock viktigt att notera att MI inte är en enkel lösning på komplexa problem, utan snarare en metod som kräver tid och engagemang för att lära sig och tillämpa. Med det sagt är evidensen tydlig att möjligheterna ökar väsentligt genom tillämpning av MI i sitt sätt att samtala.


Sammanfattningsvis kan MI-tekniken vara en värdefull resurs för chefer att stödja utveckling och motivation av sina anställda. Det kan leda till en mer positiv och hållbar arbetsmiljö och även ökad omsorgskvalitet. Chefer kan dra stor nytta av att lära sig och tillämpa MI-tekniken på ett effektivt sätt för att främja en positiv arbetsmiljö.
Skräddarsydda kurser för chefer inom äldreomsorg, LSS-verksamhet & socialpsykiatri finner du här: https://www.edvida.se/motiverande-samtal


Edvidas motivationsbyrå: https://www.edvidasmotivation.se


Referens: Ritchie, L. M. P., Parker, M. A., & Edlund, B. J. (2018). The effectiveness of motivational interviewing as a leadership tool for managers in health care organizations. Journal of Healthcare Leadership, 10, 25-32.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page