top of page

Motiverande samtal

Vill du stödja din brukare till att utveckla sin självständighet, bevara eller utveckla sina funktioner eller på andra sätt främja sin hälsa? Kanske behöver han eller hon hjälp med att finna meningsfullhet i sin vardag eller finna inre motivation till att utveckla sig själv på andra sätt? Då är motiverande samtal, ett evidensbaserat kommunikationsverktyg perfekt för dig!

Motivation är en grundläggande drivkraft men också ett grundläggande behov hos alla människor. Motiverande samtal innehåller principer och verktyg som hjälper oss att arbeta på ett sätt som enligt forskning har visat sig vara effektiva för att stimulera och utveckla detta. Metoden har fått en kvalitetsstämpel inom vetenskapen och har kommit att bli en viktigt pedagogisk kompetens inom vård och omsorg. Det är idag en mycket effektiv och eftertraktad pedagogisk kompetens inom vård och omsorg.

Välkommen att ta del av Edvidas heltäckande utbildningspaket med fokus på att omvandla kunskap till en praktisk färdighet, allt med ett reflektivt och analyserande förhållningssätt i ryggen.


Innehåll
 

 • Förståelse för motivationsbegreppet och mänskligt
  beteende utifrån olika perspektiv 

 • Teoretisk bakgrund om beteendeförändringsprocesser

 • Kunskap om MI's utgångspunkt, dess bakgrund och
  olika komponenter

 • Förhållningssätt och​ bemötande utifrån MI
    - MI’s principer
    - MI-andan

 • Kommunikationsfärdigheter
    - Bekräftelse​
    - Reflektioner/speglingar
    - Öppna frågor
    - Sammanfattningar

 • Strategier
    - Skalfrågor​
    - Ambivalensutforskning
    - Meny & Agenda
    - Att informera i dialog
    - Att hantera motstånd

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera
  MI på ett strukturerat sätt

 • Kodning och kvalitetssäkring

 • Motiverande samtal i gruppformat

 • Anpassning till individer med särskilda behov

 

Längd

09.00-16.00

 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg
 

Undervisningsform
Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion
och levande exempel.

Pedagogik grundidé

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

Inga kommande evenemang för tillfället

Kunskap och färdighet

För oss är det viktigt att förstå och skilja på kompetens i termer av kunskap och färdighet. I motiverande samtal handlar det i mångt och mycket om att utveckla en färdighet och därför gäller det att skapa en bra balans mellan teori och praktik. En ordentlig vetenskaplig bakgrund kring hur vi människor fungerar krävs för att kunna bedriva MI på ett effektivt sätt.

Praktiska övningar

Att bli riktigt bra på motiverande samtal är inget man kan läsa eller lyssna sig till. Det är en förmåga som kräver praktisk övning. Därför är våra kurser utformade med ett upplägg som betonar den praktiska tillämpningen av MI genom en hög grav av genomtänkta och beprövade övningar.  Vi ger också verktygen för att kunna analysera och utvärdera sin egna insats kontinuerligt på ett professionellt sätt. 

Levande exempel 

För att förstå hur motiverande samtal kan och ska bedrivas på korrekt sätt är vår övertygelse och erfarenhet att deltagare behöver och efterfrågar att se och höra konkreta exempel. Det blir ett tydligt stöd och därför har vi utvecklat förinspelade ljud- och videoexempel att tillgå som brukar vara uppskattade.

Kvalitetssäkring

Uppföljning
 
Syftet med att ha två dagars grundutbildning och sedan en separat uppföljningsdag är för att verkligen följa upp så kunskapen och färdigheterna har satt sig hos deltagarna. Det lämnar utrymme för deltagarna att under tre veckors tid implementera MI samtidigt som de under tiden kan skriva ner frågor och reflektioner på en djupare och mer relevant nivå. Dessa ligger sedan till grund för stora delar av uppföljningsdagen, och är ett viktigt inslag i att säkra kvaliteten. 

​Hemuppgift

Varje deltagare får konkreta och handfasta uppgifter som ska genomföras under utbildningens gång. Det innebär dels att ett lärande pågår även mellan utbildningsdagarna men också att utbildaren får har material att bedöma och säkerställa att deltagare verkligen har har tagit till sig metoden. 

Kodning 
 

Ett extra inslag i vårt upplägg är att deltagarna utbildas i etablerade verktyg för att bedöma och utvärdera sin egna men också andras förmåga i MI. Detta ger deltagarna instrument för att på egen hand kontinuerligt kunna vidareutveckla och kvalitetssäkra sin förmåga även efter utbildningen

Fysisk utbildning

Vi genomför kursen på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och en härlig tid tillsammans. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensamt fika och lunch.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon. Samtalsövningar genomförs i  digitala grupprum. 

Deltagarna sitta antingen enskilt för sig eller tillsammans i mindre grupper. Ett smidigt och effektivt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

bottom of page