top of page

Egenmakt - En väg till bättre hälsa och effektiv vård och omsorg

Egenmakt, även känt som empowerment, spelar en avgörande roll inom vårdsektorn genom att möjliggöra för vårdtagare och brukare att aktivt engagera sig i sin egen vård. Detta begrepp har visat sig ha en betydande inverkan på individens välbefinnande och effektiviteten i vårdtjänster.


Forskning inom området understryker att vårdtagare med hög grad av delaktighet och egenmakt ofta upplever bättre hälsoutfall. Ett nämnvärt och framstående exempel är en studie publicerad i tidskriften "Patient Education and Counseling", som visar att hög grad av involvering på olika nivåer kan leda till bättre medicinsk efterlevnad samt förhöjt välbefinnande och nöjdhet med vården med upp till 35%.


Så varför är egenmakt så viktig?


Att involvera vårdtagare och brukare i beslut, handlingsplaner samt i det stöd som ges i det vardagliga livet stärker deras autonomi och respekt för deras individuella behov och önskemål. Detta är avgörande för att uppnå personcentrerad vård, där vårdens inriktning skräddarsys utifrån varje individ snarare än en "one-size-fits-all" modell.


Egenmakt främjar även en större förståelse och kunskap om den egna hälsan, vilket är grundläggande för att förebygga sjukdomar och främja hälsosamma livsstilar samtidigt som psykologiska faktorer som självförtroende och självkänsla gynnas.


En annan aspekt värd att nämna är att egenmakt samtidigt kan minska belastningen på vårdsystemet i stort. Genom att ge individer verktyg och kunskap att hantera sin egen hälsa kan mindre akuta ärenden hanteras hemifrån, vilket frigör resurser för mer kritiska vårdbehov, även om tillgängligheten fortfarande behöver finnas kvar.


Det är viktigt att notera att för att egenmakt ska vara effektivt krävs det att vårdgivare erbjuder stöd och resurser som är anpassade till individens unika behov och förmågor och här finns det flera olika metoder och modeller att ta stöd av där IBIC (Individens behov i centrum) är ett exempel som Socialstyrelsen rekommenderar.


Arbetssättet är till för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet men just egenmakt och självständighet som ledstjärna i arbetet.


Sammanfattningsvis är egenmakt inom vård och omsorg en grundsten för att uppnå högkvalitativ, personcentrerad vård och omsorg. Det är inte bara avgörande för individens välmående och hälsoutfall, utan också för att skapa ett mer hållbart och effektivt vård- och omsorgssystem.
Referens: Coulter, A., & Ellins, J. (2017). Effectiveness of strategies for informing, educating, and involving patients. Patient Education and Counseling, 67(1-2), 145-155.

Comments


bottom of page