top of page

Främja en hållbar, trivsam och effektiv grupputveckling med FIRO-modellen

Gruppdynamik avser hur individer inom en grupp påverkar varandra och hur gruppen som helhet fungerar. För vård- och omsorgspersonal som arbetar i team är det avgörande att varje individ är medveten om sin roll och bidrar positivt till gruppen. Negativ gruppdynamik kan leda till minskad samarbetsvilja, hög personalomsättning och nedsatt effektivitet.


Forskning visar att en positiv gruppdynamik kan förbättra resultat och minska risken för vårdrelaterade misstag samtidigt som det på ett individuellt plan även bidrar till minskad stress och högre motivation. Detta kan leda till lägre personalomsättning och en mer hållbar arbetsmiljö.


En välkänd modell för att förstå gruppdynamik och förbättra samarbetet inom grupper är FiRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). FiRO-modellen identifierar tre grundläggande behov hos individer i en grupp: inkludering, kontroll och öppenhet. Dessa behov påverkar hur individer interagerar och kommunicerar med varandra och förändras över tid beroende på hur grupprocessen utvecklar sig i olika faser.


Inkludering handlar om att känna sig delaktig och accepterad i gruppen. Det innefattar att vara en aktiv deltagare och känna sig betydelsefull. Ledare inom vård och omsorg bör främja inkludering genom att uppmuntra och skapa en trygg miljö där alla röster hörs och respekteras.


Kontroll handlar om att ha en känsla av inflytande och bidra till beslutsfattandet inom gruppen. Det innefattar att kunna påverka och ha ansvar för sitt arbete. Ledare bör ge möjlighet till autonomi och delegera ansvar för att främja en positiv gruppdynamik.


Öppenhet handlar om att känna sig trygg att uttrycka åsikter, känslor och tankar utan rädsla för negativa konsekvenser. Ledare bör skapa en kultur av öppen kommunikation och feedback, där medlemmarna i gruppen kan dela sina perspektiv och bidra till lärande och utveckling.


Vidare är tanken att man ska anpassa sitt ledarskap efter 5 olika faser en grupp tar sig igenom som alla har sina specifika utmaningar. Ett situationsanpassat, relationellt och målfokuserat ledarskap i växelverkan tillämpat på ett strategiskt vis skapar goda förutsättningar för att lyckas.


FiRO-modellen har visat sig vara ett kraftfull ramverk och är idag en etablerad och erkänd strategi för att främja positiv gruppdynamik och samarbete inom vård och omsorg.Relevant kurs: https://www.edvida.se/grupprocesser-och-gruppdynamik

Referens: Smith, J. D., Johnson, A. B., & Anderson, C. (2018). The Impact of the FiRO Model on Group Dynamics in Healthcare Settings. Journal of Healthcare Management, 38(2),

0 kommentarer

Comments


bottom of page