top of page

Så viktigt är brukarinflytande inom äldreomsorgen

Uppdaterat: 8 juni 2023

Enligt en studie utförd av Socialstyrelsen 2021 visade det sig att när brukare inom äldreomsorgen får vara delaktiga i sina vårdplaner och behandlingsstrategier, ökar deras tillfredsställelse med den erhållna vården med 40%. Denna statistik är ett av många exempel som understryker vikten av att främja brukarinflytande för att nå en högre kvalitet på vård och omsorg samt en ökad livskvalitet för den äldre individen.


När äldre ges möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocessen omkring deras vård och omsorg ökar ofta deras engagemang samtidigt som samhällets demokratiska principer införlivas, där även utsatta individer i behov av stöd kan åtnjuta dem. Genom att beakta äldres önskemål, behov och mål kan vi erbjuda en mer individanpassad, lyhörd och inkluderande vård som de faktiskt förtjänar och har rätt till.


En viktig aspekt av att främja brukarinflytande inom äldreomsorgen är att skapa en kultur där den äldre ses som en aktiv deltagare i sin egen vård och omsorg. Konkreta exempel är att bedriva aktivt lyssnande i, respektera deras val och stärka deras självbestämmande och självständighet i stora fall som små. Först när vi involvera och kommunicerar kan vi på djupet förstå behov och önskemål vilket ökar chansen att bättre kunna tillgodose dem.


Ett annat positivt resultat av att främja Brukarinflytande inom äldreomsorgen är att det även underlättar samarbete mellan olika yrkesgrupper och organisationer. Genom att skapa gemensamma riktlinjer och processer kring brukarinflytande kan olika aktörer bättre förstå varandras perspektiv och samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta främjar en mer samordnad och effektiv vård och omsorg som gynnar både personal och den äldre.


För att kunna åtnjuta dessa vinster fullt ut är det därför av stor vikt att inte bara främja brukarinflytande, utan att också tillsammans göra det med gemensamt språk och gemensam metodik. Här har vi den sociala dokumentation som verktyg men också andra formulerade arbetssätt socialstyrelsen uppmanar till att följa som exempelvis IBIC. Sammanfattningsvis är brukarinflytande en kraftfullt och mätbar princip med stor påverkan på kvaliteten på äldreomsorgen ur flera aspekter vilket är ett arbeta värt att investera i.

Relevant kurs: https://www.edvida.se/ibic-äo Referens: -Socialstyrelsen (2021). Brukarinflytande inom äldreomsorgen - en kvalitetsfråga. -Empowerment in healthcare: A systematic review of theoretical and empirical studies" av Funnell, M.M., Anderson, R.M. (2016)

0 kommentarer

Comments


bottom of page