top of page

Motivation som avgörande faktor inom vård och omsorg

Uppdaterat: 4 dec. 2023

Inom vård och omsorg spelar motivation och beteendeförändring en avgörande roll. Forskning visar att omkring 70% av alla sjukdomsfall kan förebyggas genom adekvata beteendeförändringar. Dessutom är en hög känsla av motivation inte bara relevant för vårdtagare utan också för personal, vars egna motivation och beteende direkt påverkar kvaliteten på den vård och omsorg som ges.


För att uppnå positiva resultat behöver därför ett förebyggande och främjande arbete även finnas på den här punkten och det bör även finnas ett stöd för att underlätta när individer är i behov av förändringar i vanor, attityder och livsstil. Detta är en utmanande uppgift eftersom människor tenderar att hålla fast vid sina befintliga rutiner, och förändring kan väcka motstånd och rädsla. När man arbetar med motivation är det av vikt att förstå dess natur och dess olika komponenter på ett bra sätt. Det är avgörande att erkänna att motivation är multifacetterad och dynamisk, och att varje individ kan behöva en unik kombination av tillvägagångssätt och stöd för att uppnå beteendeförändring.

Låg grad av motivation kan man förstå utifrån tre huvudsakliga kategorier av psykologiska faktorer som kan ger oss ledtrådar om varför en individ kämpar med att engagera sig i förändringsprocessen. Dessa insikter hjälper oss att skräddarsy våra insatser och stöd för att effektivt möta individens unika behov och utmaningar Kategorierna är enligt nedan:


- Känslan av att Vilja: Det är vanligt att patienter och personal kan utföra förändringar, men inte ser meningen med dem. Att arbeta med att hitta personlig mening och värde i förändringen är därför kritiskt.


- Känslan av att Kunna: Många har viljan till förändring, men saknar tron på sin egen förmåga. Här är det viktigt att bygga upp självförtroendet och tillhandahålla de verktyg som behövs för att uppnå förändring.


- Känslan av att vara Redo: Även om viljan och förmågan finns, kan tidsaspekten vara en barriär. Det är därför viktigt att identifiera rätt tidpunkt för förändring och skapa en miljö som stödjer denna process. Motiverande samtal är ett förhållningssätt och metodik som går att anpassa och har visat sig vara effektiv för att stödja beteendeförändring oavsett vilken komponent som "brister". Denna metod bygger på att förstå individers unika motivation och arbeta tillsammans för att hitta personligt meningsfulla skäl till förändring.


En av de största utmaningarna inom vård och omsorg är att övervinna motstånd mot förändring. Detta kräver en förståelse för den mänskliga naturen och hur vanor bildas och upprätthålls. Genom att anpassa strategier till individers specifika behov kan effektivare och varaktigare förändringar uppnås.


För vårdtagare innebär beteendeförändring en möjlighet att förbättra sin hälsa och livskvalitet men också en ökad självständighet. För personalen kan det leda till ökad arbetstillfredsställelse och en säkrare arbetsmiljö. Att arbeta proaktivt med både patienter och personal är nyckeln till en mer framgångsrik vård och omsorg.


Att främja beteendeförändring och motivation inom vård och omsorg är en komplex men nödvändig uppgift. Genom att förstå hur motivation fungerar och tillämpa principer för motiverande samtal utifrån det, kan vi skapa en mer effektiv och empatisk vårdmiljö. Så låt oss alla ta denna utmaning på allvar och arbeta proaktivt!Kortare föreläsning: Föreläsning 17 jan 2024 (länk) Kurs för chefer: Kurs 8 feb + 7 mars 2024 (länk) Läs mer om motiverande samtal här: https://www.edvidasmotivation.se/ Referens: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2019). Motivational Interviewing: Helping People Change (5rd ed.). New York: The Guilford Press.

コメント


bottom of page