top of page

Dubbel diagnos: Fakta om att ha autism och ADHD samtidigt och varför ökad kunskap är avgörande

Att ha både autism och ADHD samtidigt är inte ovanligt, och det kan innebära unika utmaningar för dem som lever med dessa diagnoser. En särskilt intressant fakta är att symtomen kan överlappa och förstärka varandra, vilket kan göra det svårare att navigera i vardagen.

Forskning har visat att omkring 20-50% av personer med autism också har ADHD, och vice versa (NICE, 2016). Det innebär att det är relativt vanligt att dessa två diagnoser förekommer tillsammans. Att ha både autism och ADHD kan leda till komplexa och samverkande symtom som kan påverka olika områden av livet, såsom socialt samspel, kommunikation, kognition och emotionell reglering.


En intressant faktor är att de två diagnoserna kan påverka varandra på olika sätt. Till exempel kan svårigheter med koncentration och impulsivitet, som är vanliga vid ADHD, förvärra svårigheterna med socialt samspel och kommunikation som är karakteristiska för autism. Å andra sidan kan överkänslighet för sensoriska intryck och rutinbundna beteendemönster, som är vanligt vid autism, förstärka symtom på hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD.

Det är också viktigt att notera att symtomen och behoven hos personer med dubbel diagnos av autism och ADHD kan variera avsevärt. Det finns ingen en-size-fits-all lösning, och det är viktigt att ta hänsyn till den individuella variationen och anpassa stöd och interventioner därefter.

För att förstå och stödja personer med dubbel diagnos av autism och ADHD är ökad kunskap av stor vikt. Det kan hjälpa till att identifiera och förstå de unika behoven hos dessa individer och anpassa interventioner och stödstrategier därefter. Genom att ha en djupare förståelse för hur symtomen kan överlappa och förstärka varandra, kan man skapa en mer individanpassad och effektiv behandlingsplan.


Det är också viktigt att öka medvetenheten och förståelsen i samhället om dubbel diagnos av autism och ADHD. Det kan bidra till att minska stigmatisering och missförstånd kring dessa diagnoser och förbättra inkludering och stöd för de som lever med dem. Genom att sprida kunskap och information kan vi skapa en mer inkluderande och stöttande miljö för personer med autism och ADHD. Låt oss fortsätta att forska, utbilda och sprida kunskap om att ha autism och ADHD samtidigt för att förbättra livskvaliteten för de som lever med dessa diagnoser och för att öka inkluderingen och förståelsen i samhället.Relevant kurs: https://www.edvida.se/autism-och-adhd Referens: NICE (2016). Autism och ADHD: diagnos och förvaltning. Nationell klinisk riktlinje för de psykiska sjukdomarna i Storbritannien.


0 kommentarer

留言


bottom of page