top of page

Att bemöta personer med både autism och ADHD

Autism och ADHD är två diagnoser som ibland kan förekomma samtidigt hos en person. Det är viktigt att tänka på att bemöta personer med både autism och ADHD på ett sätt som tar hänsyn till deras individuella behov och utmaningar.


För personer med autism kan det vara svårt att tolka sociala koder och förstå icke verbal kommunikation. De kan också ha starka preferenser och rutiner som kan vara viktiga för deras välbefinnande. Personer med ADHD kan ha svårt att koncentrera sig och styra sina impulser. De kan också ha utmaningar med att organisera och planera sina dagar.


När man bemöter en person med både autism och ADHD är det viktigt att ha en förståelse för båda diagnoserna. Det kan vara hjälpsamt att kommunicera tydligt och verbalt, och att ge konkreta instruktioner. Att undvika överstimulans och att ha en strukturerad miljö kan också vara till hjälp. Det kan vara bra att ha tydliga tidsramar och att ge personen möjlighet att förbereda sig för övergångar mellan olika aktiviteter. Det kan också vara hjälpsamt att ha en avskild plats där personen kan dra sig tillbaka och få lugn och ro om det behövs.


Det är också viktigt att ha en öppen kommunikation med personen om deras behov och hur de vill bli bemötta. Genom att lyssna på personens erfarenheter och synpunkter kan man skapa en bättre förståelse och anpassa bemötandet efter deras individuella behov.


Forskning har också visat att det i hög grad förekommer en överlappning mellan autism och ADHD, där upp till 50-80% av personer med autism även har ADHD-symtom. Det betonar vikten av att förstå och bemöta personer som kan ha båda diagnoserna på ett adekvat sätt. Att bemöta personer med både autism och ADHD kan vara utmanande, men med rätt förståelse och anpassning kan man skapa en trygg och stödjande miljö för personen.

Referens:

American Psychiatric Association. (2016). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).

0 kommentarer

Comments


bottom of page