top of page

Uppnå optimal omsorg med social dokumentation inom LSS-verksamhet.

Social dokumentation är en avgörande faktor för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får rätt vård och omsorg. Genom att dokumentera information om varje individ och dess behov kan personalen skapa en personlig omsorgsplan och säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda. Social dokumentation handlar också om att skapa en kontinuerlig kommunikation mellan personalen, den enskilda individen och dess närstående.

En särskilt intressant studie publicerad i tidskriften BMC Health Services Research 2019 visade det sig att en korrekt utförd social dokumentation kunde minska risken för felbehandling och sk. vårdskador för personer med funktionsnedsättning. Ett fynd av en starkare koppling än väntat som förvånade och förtjänar större spridning. Risker som dehydrering, fallskador och även felaktiga medicinska bedömningar av olika slag visade sig ha en tydlig koppling till bristfällig dokumentation. En korrekt genomförd utifrån rekommenderad praxis ledde till en bättre förståelse av individens behov och ökade möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och hantera eventuella vårdskador.

Social dokumentation är också ett sätt att utvärdera och förbättra LSS-verksamheten som helhet. Genom att analysera den sociala dokumentationen kan man upptäcka mönster hos flera enskilda individer och därmed göra förbättringar i omsorgsverksamheten i stort. På så sätt är det även ett viktigt utvärderande instrument för kvalitetsutveckling på organisationsnivå.

Det är också viktigt att notera att social dokumentation inte bara handlar om att registrera information utan även att skapa en kontinuerlig kommunikation mellan personalen, den enskilda individen och dess närstående. Det är viktigt att den enskilda individen känner sig delaktig i sin egen vård- och omsorgsplan och att det finns en öppen kommunikation mellan personalen och den enskilda individen och dess närstående.

Sammanfattningsvis är social dokumentation en solklar nyckelfaktor för att ge bästa möjliga stöd och omsorg inom LSS-verksamhet och är väl värd att ta på allvar med effekter som gör mätbar skillnad för alla inblandade.Relevant kurs: https://www.edvida.se/dokumentation-lss

Referenser

Kiljunen, O., Kankkunen, P., Kilkku, N., & Partanen, P. (2019). The significance of social documentation for people with intellectual disabilities: A scoping review. BMC Health Services Research.


Socialstyrelsen. (2020). Social dokumentation.

Comments


bottom of page