top of page

Stress och dess påverkan på arbetsmiljö och vårdkvalitet

Uppdaterat: 4 jan.

I ett ständigt föränderligt och krävande samhälle är stress och tidsbrist två kritiska aspekter, inte minst inom vård och omsorg där och knappa resurser och stor belastning är klassiska stressfaktorer. Ungefär var tredje anställd inom vård, omsorg beskriver sin arbetsdag som stressig och över hälften upplever återkommande stress med negativ påverkan på hälsan i återkommande perioder.


Betydande forskning pekar på att höga stressnivåer hos vårdpersonal inte bara har en negativ effekt på ett individuellt plan, utan också har en direkt påverkan på vårdtagares välbefinnande och livskvalitet.


Stressad personal tenderar att vara mindre engagerande i samtal och aktiviteter, vilket kan begränsa vårdtagares möjligheter till stimulans och utveckling. Personal som bär mycket stress kan också skapa en atmosfär av oro och otrygghet som lätt snappas upp av brukare.


En annan viktig aspekt är hur stress påverkar ledare inom omsorgen. Ledare som upplever mycket stress har svårare att kommunicera effektivt och empatiskt, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Dessutom kan stressade ledare omedvetet skapa en arbetsmiljö som är mer pressande och mindre stödjande, vilket i sin tur kan påverka övrig personals välbefinnande och arbetsförmåga.


Inte sällan krävs större organisationsförändringar eller politisk styrning för att komma till bukt med stressrelaterade problem, men det finns även sätt att hantera stressfaktorer på individuell nivå. Att effektivt hantera sin tid är en central faktor för att bekämpa stress och borde med fördel vara en del av den professionella utvecklingen för yrkesverksamma inom vård och omsorg


För att lyckas vässa sin individuella stresshantering krävs en djupgående självinsikt för att identifiera, förstå och värdera personliga stressorer.


Vidare bör man fokusera på att vara noggrann i sin planering, arbeta strukturerat och öka medvetenheten i vad man prioriteringar och varför. Här finns flera olika tankemodeller man ka stöd av för att leda tanken rätt.


Genom att vara medvetna om och aktivt arbeta med stresshantering kan vi förbättra kvaliteten på vården och omsorgen samt skapa en bättre arbetsmiljö för alla involverade parter. För att hjälpa andra att må bra måste vi själva må bra, låt oss sträva efter att skapa en miljö där vi alla kan blomstra.


Relevant föreläsning https://www.edvida.se/event-details/konsten-att-fa-gott-om-tid Referens Hall, L. H., Johnson, J., Watt, I., Tsipa, A., & O'Connor, D. B. (2016). Healthcare staff wellbeing, burnout, and patient safety: a systematic review. PloS one, 11(7), e0159015.

Comments


bottom of page