top of page

Hot och våld inom vård och omsorg - Hur bekämpar vi det?

Hot och våld är växande utmaningar inom vårdsektorn som påverkar tusentals vårdgivare över hela landet. Dessa problem är vanligast inom akutvården och psykiatrin, men förekomsten ökar även inom områden äldreomsorgen och LSS-verksamheter. Incidenter som uppstår får ofta allvarliga konsekvenser för både arbetsmiljö och anställdas fysiska och psykiska välbefinnande. En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Vårdförbundet visar att tre av fyra (73 procent) anger att det förekommit hot på arbetsplatsen och av av dessa anger 6 av 10 att de själva blivit hotade. Varannan (51 procent) anger att det förekommit våld på arbetsplatsen. Dessutom uppger fyra av tio att risken att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen är känns större än för 3 till 4 år sedan

För att hantera denna utmaning måste vi först och främst erkänna att hot och våld inte på något sätt är acceptabla arbetsvillkor eller ska vara en del av arbetsmiljön. Det är essentiellt att etablera en kultur där anställda känner sig trygga och stöttade, och där incidenter rapporteras och hanteras effektivt. Proaktiva strategier, såsom god kommunikation, empati och förståelse för individers behov, spelar en nyckelroll i förebyggandet av våld och aggression. Människor kan bli våldsamma på grund av rädsla, smärta eller förvirring, och reagerar ofta impulsivt. Därmed är det av yttersta vikt att kunna hantera dessa situationer med lämpliga metoder och strategier. Viktigt att känna till är också svensk lag som ger oss rätten till nödvärn, vilket innebär att individer har rätt att försvara sig vid pågående eller överhängande fysiska attacker. Inom vården kan detta inkludera att hålla fast en patients armar eller skapa fysiskt avstånd om en anhörig blir våldsam.

Det är dock viktigt att agera inom rättens gränser, då övertramp kan resultera i rättsliga konsekvenser. Minimering av våld och sökandet av hjälp bör alltid prioriteras, och kunskap om hur man hanterar olika situationer är av största vikt.

Case-baserad utbildning kan hjälpa anställda att snabbt veta hur man ska agera i specifika fall, vilket är kritiskt i en miljö där splittrande sekunder kan göra skillnad. En välutbildad personal kan vara den bästa försvarslinjen mot potentiellt farliga situationer, bidra till en tryggare arbetsmiljö och minska risken för fysiska och psykiska skador.

Bekämpning av hot och våld är ingen enkel uppgift, men proaktivitet och utbildning är viktiga steg mot en tryggare arbetsplats. Genom att sätta säkerhet i centrum kan vi göra vård och omsorg till en säkrare sektor för alla.

Relevant kurs: https://www.edvida.se/hot-och-våld Referens: Novus (2020). Hot och våld inom vård och omsorg – En undersökning i samarbete med vårdförbundet. Anna E Olsson

Comments


bottom of page