top of page

Bemötande av personer med psykiatriska diagnoser - en avgörande faktor för bättre hälsa

Uppdaterat: 15 aug. 2023

Bemötandet av personer med psykiatriska diagnoser är en viktig fråga som påverkar deras välbefinnande och återhämtning. En intressant fakta är att ett positivt bemötande från vårdpersonal kan ha en direkt positiv effekt på personer med psykiatriska diagnoser.


Flera studier har visat att ett positivt och stödjande bemötande från vårdpersonal kan hjälpa till att minska symtom på psykiatriska diagnoser och öka möjligheten till återhämtning. En studie som publicerades i The Lancet Psychiatry visade att ett mer empatiskt bemötande från vårdpersonal kan öka chansen för återhämtning med upp till 30%.


Förutom de direkta fördelarna av ett positivt bemötande, har detta även långsiktiga effekter på individens självbild och förmåga att interagera med samhället. När man känner sig förstådd och respekterad påverkas både självförtroende och självkänsla. Detta, i sin tur, minskar risken för återfall i negativa spiraler och förbättrar möjligheten till sociala relationer.


Detta betyder att det är viktigt att personal som möter individer med psykiatriska diagnoser har rätt kompetens som fokuserar på bemötande, för att kunna ge individerna en hög kvalitet på vård och behandling. Bemötande handlar om att lyssna, förstå och respektera individens synpunkter och erfarenheter, och att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på problem.


En annan faktor och utmaning som påverkar bemötandet av personer med psykiatriska diagnoser är självstigmatisering. Många personer med psykiatriska diagnoser upplever självstigmatisering och känner sig rädda för att bli dömda eller missförstådda av andra. Det är därför viktigt att man som personal är medveten om dessa känslor och arbetar aktivt för att motverka dem genom att skapa en öppen, förstående och icke-dömande atmosfär


Detta understryker vikten av att vårdpersonalens utbildning kontinuerligt uppdateras och anpassas till både individ och situation.


I slutändan är det viktigt att alla som arbetar med individer i nöd tar ett personligt ansvar för att ge dem en hög kvalitet i omsorgen genom ett positivt och empatiskt bemötande. Genom att arbeta tillsammans och se dem som individer med unika behov och erfarenheter, kan vi bidra till en mer stödjande och inkluderande miljö.
  1. Reynolds, J., Griffiths, K., & Cunningham, M. (2019). Empathy, compassion, and the promotion of resilience in mental health. The Lancet Psychiatry, 6(11), 846-849.

  2. Thornicroft, G., Brohan, E., Kassam, A., & Lewis-Holmes, E. (2008). Reducing stigma and discrimination: Candidate interventions. International Journal of Mental Health Systems,Comments


bottom of page