top of page

Barnsyn enligt barnkonventionen


Att arbeta med en gemensam barnsyn inom förskolan är avgörande för att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. En särskilt intressant aspekt av detta är hur Barnkonventionen kan fungera som en gemensam grund för denna barnsyn, vilket inte bara främjar barnens välbefinnande utan också stärker samarbetet mellan kollegor och vårdnadshavare. Genom att ha en gemensam värdegrund kan personalen säkerställa att alla barn, oavsett deras individuella behov och bakgrunder, får samma möjligheter och bemötande. Detta enhetliga synsätt bidrar till en konsistent pedagogisk strategi, vilket underlättar för barnen att känna sig trygga och förstå vad som förväntas av dem i olika situationer.


Barnkonventionen, som antogs av FN 1989, är ett omfattande dokument som fastställer barnens rättigheter världen över. I Sverige blev den lag den 1 januari 2020, vilket innebär att alla verksamheter som arbetar med barn måste förhålla sig till dess principer. Att använda Barnkonventionen som grund för en gemensam barnsyn innebär att alla barn, oavsett bakgrund, ska behandlas med samma respekt och rättigheter.


Varför är detta så viktigt?

En enhetlig barnsyn enligt Barnkonventionen är viktig av flera skäl:

  1. Ökad Trygghet och Jämlikhet för Barnen: När alla i förskolan arbetar utifrån samma värdegrund skapas en miljö där barnen känner sig trygga och jämlika. Detta är särskilt viktigt för barn i utsatta situationer som behöver extra stöd och skydd.

  2. Förbättrad Samverkan med Vårdnadshavare: En tydlig och gemensam barnsyn gör det lättare att kommunicera med vårdnadshavare. När föräldrarna vet att deras barn behandlas enligt internationellt erkända principer, ökar förtroendet och samarbetet mellan hem och förskola.

  3. Stärkt Kollegialt Samarbete: En gemensam barnsyn främjar ett enhetligt förhållningssätt bland personalen, vilket minskar risken för missförstånd och konflikter. Det leder till en mer harmonisk arbetsmiljö där alla arbetar mot samma mål.

  4. Främjar Barnens Utveckling och Lärande: Barn som känner sig trygga och respekterade har bättre förutsättningar för att utvecklas och lära. Enligt forskning är barns emotionella och sociala utveckling nära kopplad till hur väl deras rättigheter respekteras och implementeras i vardagen.

Implementering i Praktiken

För att framgångsrikt implementera en gemensam barnsyn baserad på Barnkonventionen krävs utbildning och kontinuerlig reflektion bland personalen. Regelbundna möten och workshops där principerna diskuteras och anpassas till förskolans dagliga arbete är viktiga steg. Dessutom bör förskolan ha en tydlig strategi för att involvera vårdnadshavarna i detta arbete, till exempel genom informationsmöten och samarbetsprojekt.


Att arbeta med en gemensam barnsyn enligt Barnkonventionen är inte bara en rättslig skyldighet utan också en pedagogisk strategi som gynnar alla parter inom förskolan. Det skapar en stark grund för barnens välbefinnande och utveckling samt förbättrar samarbetet mellan personal och vårdnadshavare.


Referens: UNICEF Sverige, "Barnkonventionen - för alla barn," 2020.

0 kommentarer

留言


bottom of page