top of page

Att leda i förändring - Från rädsla till framsteg

I dagens snabbt föränderliga vårdlandskap, med nya innovationer, metoder och riktlinjer ständigt tillkommer, har effektiv förändringsledning aldrig varit viktigare. Men visste du att enligt branschöverskridande forskning från McKinsey & Company är det bara 30% av alla förändringsinitiativ på organisationsnivå lyckas frekvensfritt!

Detta är en chockerande siffra med tanke på resurser, tid och energi som investeras i dessa projekt.

Varför är denna siffra så hög? Och viktigare, varför bör chefer inom vård och omsorg bry sig om detta?


▶ Svaret på varför ligger i oss människor! Förändring handlar inte bara om att införa ny teknik eller nya processer. Det handlar om att förstå, engagera och stödja medarbetare genom övergången. Utan denna mänskliga komponent kan även de mest genomtänkta planerna fallera.


▶ Detta är speciellt relevant inom vårdsektorn, där personalens välbefinnande och engagemang direkt påverkar brukare och patienters vårdkvalitet. Chefer måste därför placera medarbetarnas upplevelse i centrum för varje förändringsinitiativ. Genom att adressera farhågor, erbjuda stöd och utbildning samt uppmuntra en kultur av öppen kommunikation, kan förändring inte bara genomföras, utan också upprätthållas på lång sikt.


▶ Ett annat avgörande inslag i framgångsrik förändringsledning är att kunna förutsäga och planera för motstånd. Historiskt sett har många förändringsinitiativ inom vården stött på motstånd av olika skäl. Kanske är det en oro över hur den nya tekniken kommer att påverka arbetsflödena eller kanske det finns en rädsla för att förlora jobbet.

Genom att identifiera dessa orosmoment tidigt och proaktivt ta itu med dem, kan ledare skapa en smidigare övergång och minska risken för att initiativen misslyckas.


▶ Dessutom är det viktigt att komma ihåg att förändring oftast är en process, inte en enstaka händelse. Det kräver kontinuerligt engagemang, uppföljning och justeringar för att säkerställa framgång. Det räcker inte med att bara informera personalen om kommande förändringar; de måste också involveras i processen, få möjlighet att ge feedback och känna att deras röster blir hörda.

Detta skapar en känsla av ägande bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till större engagemang och framgång för förändringsinitiativen.


▶ Så nästa gång ditt team står inför en förändring, kom ihåg att förändringens framgång ligger i händerna på de människor som berörs av den. Involvera dem, stöd dem och, framför allt, lyssna på dem.Referenser

McKinsey & Company. (2015). The people power of transformations. Hämtad från McKinsey & Company hemsida.

0 kommentarer

Comentários


bottom of page