top of page

AKK - Om möjligheter och missuppfattningar

I en värld där kommunikation ses som en självklarhet, finns det de som står utanför, inte av eget val men av omständigheter som olika former av funktionsnedsättning.


För dessa personer är Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) inte bara ett verktyg, utan en ovärderlig bro till omvärlden. AKKs betydelse kan inte överskattas, speciellt med tanke på dess positiva effekter.


AKK har visat sig vara en kritisk komponent i livet för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Enligt World Health Organization (WHO) har cirka 1 av 10 personer i världen någon form av funktionsnedsättning. AKK erbjuder flera av dessa individer möjligheter att uttrycka sina tankar, önskemål och känslor, något som annars skulle vara svårt eller omöjligt.


Studier har visat att användning av AKK inte bara förbättrar kommunikationen, utan också främjar kognitiv utveckling, social interaktion och emotionellt välbefinnande. Det är en kraftfull förändrare som transformerar tystnad till samtal, isolering till deltagande.


Trots alla dessa positiva effekter finns en hel del missuppfattningar som behöver redas ut.


Missuppfattning 1: "AKK är bara teckenspråk"


En vanlig missuppfattning är att AKK enbart handlar om teckenspråk. Även om former av teckenspråk kan vara en viktig del, är AKK mycket mer omfattande och inkluderar fler komplement.


AKK är alltså inte en enda metod, utan ett paraply av strategier och hjälpmedel utformade för att stödja eller ersätta talat språk. Dessa inkluderar allt från enkla pekböcker och symboler till avancerade tekniska apparater. Denna diversitet är central, då den speglar de unika behoven hos varje individ med kommunikativa funktionsnedsättningar.


Missuppfattning 2: "AKK hindrar talutvecklingen"


Många tror felaktigt att användningen av AKK kan fördröja eller hindra talutvecklingen. Forskningen visar dock på motsatsen: tidig och rätt användning av AKK kan faktiskt stimulera talutvecklingen och stärka kommunikationsförmågan.


En del tror okså felaktiga att AKK främst är avsedd för barn. Detta är inte sant. AKK kan vara livsförändrande för människor i alla åldrar, oavsett när i livet de börjar använda det.


Missuppfattning 3: "AKK är för komplicerat att implementera"


En del tror att AKK är för komplicerat för att integreras i vardagen, särskilt inom vård och omsorg. Med rätt utbildning och resurser kan dock AKK implementeras framgångsrikt och bli en naturlig del av kommunikationen. Tröskeln för att komma igång är många gånger långt mycket lägre än vad många föreställer sig.


För individer med kommunikativa funktionsnedsättningar kan AKK vara skillnaden mellan isolering och social deltagande, mellan tystnad och självuttryck. Det är därför kritiskt att vård- och omsorgspersonal inte bara förstår värdet av AKK utan också är utbildade för att använda det effektivt.


Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Genom att omfamna och förespråka användningen av AKK kan vi ge en röst åt dem som annars skulle vara tysta. Det är ett viktigt steg mot att främja jämlikhet och inkludering i vårt samhälle.

Relevant kurs: https://www.edvida.se/akk Referens: World Health Organization. (2023). Disability. Tillgänglig: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-healthComments


bottom of page