top of page

Överlappning av Autsim och ADHD - Närmre norm än undantag

Uppdaterat: 22 maj 2023

Autism och ADHD är två olika diagnoser som man ofta hör som två separata företelser, men ofta överlappar de två olika diagnoserna varandra vilket är vanligt förekomma både hos barn och vuxna. Faktum är att forskning har visat att upp till 50-80% av individer med autism också har har ADHD-symtom i varierande grad. Det betonar vikten av att förstå och bemöta barn som kan ha båda diagnoserna på ett adekvat sätt. Att bemöta personer med både autism och ADHD kan vara utmanande, men med rätt förståelse och anpassning kan man skapa en trygg och stödjande miljö för personen.


För barn med autism kan det vara svårt att tolka sociala koder och förstå icke verbal kommunikation. De kan också ha starka preferenser och rutiner som kan vara viktiga för deras välbefinnande. barn som också har ADHD kan även ha svårt att koncentrera sig och styra sina impulser. De kan också ha utmaningar med att organisera sig, sitta still och vara närvarande fullt ut.


När man bemöter en person med både autism och ADHD är det viktigt att ha en förståelse för båda diagnoserna. Det är hjälpsamt att kommunicera tydligt och verbalt, och att ge konkreta instruktioner. Att undvika överstimulans och att ha en strukturerad miljö kan också vara till hjälp.

Det kan vara bra att ha tydliga tidsramar och att ge barnet möjlighet att på olika sätt förbereda sig för övergångar mellan olika aktiviteter. Det kan också vara hjälpsamt att ha en avskild plats som barnet kan dra sig tillbaka och få lugn och ro om det behövs.


En öppen kommunikation och en grundläggande förståelse och kompetens inom NPF-diagnoser är avgörande i pedagogiska arbetet för att skapa anpassade möten och miljöer utifrån individuella behov.
Referens: American Psychiatric Association. (2019). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (6th ed.).0 kommentarer

Comments


bottom of page