top of page

Självkänsla - Grund för hälsa, utveckling och sociala samspel i harmoni

Uppdaterat: 19 maj 2023

Med självkänsla menas den känsla av egenvärde som präglar synen på oss själva. Det handlar om att känna oss själva och vår plats i världen med en inre trygghet stabilt rotad inom oss. En sund självkänsla är grunden för en hälsosam tillvaro på många olika sätt och är också påverkar som påverkar hur vi beter oss gentemot varandra.


En bristande självkänsla kan leda till osäkerhet, stress och en rädsla för att bli avvisad och kan orsaka lidande och oro oavsett ålder. Att bygga upp sin självkänsla kan därför vara avgörande för att må bra och trivas i sociala sammanhang och är därför värd att försöka utveckla i hälsofrämjande arbete, både för sin egen och andras del.


Självkänsla är också en grund för personlig utveckling. Att ha självkänsla kombinerat med ett grundläggande självförtroende innebär att man tror på sin egen förmåga att utvecklas och lära sig nya saker. En hög självkänsla innebär också att man har den inre tryggheten som krävs för att våga utmana sig själv.


En hög självkänsla innebär också att man har lättare att visa empati och förståelse för andra människor och minskar behovet av att hävda sig i jämförelser. Detta kan leda till en ökad förståelse för andra människors känslor och behov, vilket i sin tur kan förbättra kommunikationen och samarbetet med andra människor.


Att arbeta med sin självkänsla är en process som kan ta tid och kräva engagemang och tålamod. Det handlar om att bryta gamla tankemönster och bygga upp en ny och mer positiv självbild.


Att som chef, eller yrkesverksam inom vård och omsorg är det gynnsamt på både individ- och gruppnivå att arbeta främjande för både brukares och personals självkänsla. Sammantaget kan ett sådant arbete bidra till en stark och grund för både hälsa, utveckling och inte minst sociala samspel i harmoni.
Referens: Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.

Comments


bottom of page