top of page

En god gruppdynamik - För både personal och brukares skull

En särskilt intressant fakta om gruppdynamik hos vård och omsorgspersonal är att en positiv gruppdynamik kan främja inte bara och personaltrivsel utan också patientresultat. Vård- och omsorgsarbete kräver ofta samarbete och ibland även mellan flera yrkesgrupper, och det är därför viktigt att ledare inom vård och omsorg har kunskap om gruppdynamik och grupprocesser.


Gruppdynamik handlar om hur individer i en grupp påverkar varandra och hur gruppen som helhet fungerar. Detta kan ha stor betydelse för vård- och omsorgspersonal som arbetar i team, där det är viktigt att alla är medvetna om sin roll och bidrar till gruppen på ett positivt sätt. Om gruppdynamiken är negativ kan det leda till minskad samarbetsvilja, högre personalomsättning och minskad effektivitet.


Forskning visar att en positiv gruppdynamik kan förbättra patientresultatet och minska risken för vårdrelaterade missar. Dessutom kan en positiv gruppdynamik bidra till ökad personaltrivsel, minskad stress och högre motivation. Detta kan leda till lägre personalomsättning och en mer hållbar arbetsmiljö.


För att främja en positiv gruppdynamik och undvika konflikter är det viktigt för ledare inom vård och omsorg att ha kunskap om gruppdynamik och grupprocesser. Ledare bör kunna identifiera olika faser i grupprocessen och anpassa sitt ledarskap till varje fas. Det kan också vara användbart att genomföra teambuildingaktiviteter för att stärka gruppdynamiken och öka samarbetet.


En annan intressant observation från studien i "Journal of Healthcare Management" (2019) är att en positiv gruppdynamik kan främja en ökad kommunikation mellan teammedlemmar och en ökad förmåga att hantera stressiga situationer, vilket i sin tur kan leda till bättre beslutsfattande och en högre kvalitet på vården.


Sammanfattningsvis är en positiv gruppdynamik avgörande för vård- och omsorgspersonal för att uppnå bästa möjliga patientresultat och en hållbar arbetsmiljö. Genom att ha kunskap om gruppdynamik och anpassa sitt ledarskap därefter kan ledare inom vård och omsorg bidra till en positiv arbetsmiljö och högre personaltrivsel.

Relevant kurs för chefer: https://www.edvida.se/grupprocesser-och-gruppdynamik

Clausen, T., & Nystrom, P. C. (2019). Group dynamics in healthcare: Identifying challenges and best practices for improving teamwork. Journal of Healthcare Management

0 kommentarer

コメント


bottom of page