top of page

Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd

Psykossjukdomar eller psykotiska tillstånd är vanligt förekommande inom vård- och omsorg och som kortfattat innebär att en individ tappar kontakten med verkligheten och upplever vanföreställningar eller hallucinationer. Det kan exempelvis handla om känslan av att höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så.

Det finns olika diagnoser och orsaker till psykotiskt tillstånd och i arbete med den övergripande målgruppen är det viktigt att veta skiljelinjerna för att förstå och bemöta den enskilda individen på så bra sätt som möjligt. Det finns både skillnader och likheter i hur man som professionell ska bemöta, samtala och behandla en individ och det är även av vikt att veta vad man bör undvika i sitt agerande.

 

Den här kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för de olika sjukdomarna och tillstånden inom psykosfältet med betoning på verktyg och råd för ett professionellt bemötande.

 

Innehåll
 

 • Vad är en psykos?

 • Skillnaden på psykotisk sjukdom och psykotiskt tillstånd

 • Schizofreni, reaktiv psykos, vanföreställninsssyndrom

 • Andra orsaker till psykotiskt tillstånd (trauma, sömnbrist, droger)

 • Vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar

 • Läkemedelsöversikt och dess biverkningar

 • Samtalsstöd och behandling

 • Din roll som omsorgspersonal

 • Råd för bemötande och samtalsmetodik

 • Vad bör undvikas i vår kommunikation?

 • Att skapa trygghet och förtroende

 • Hantering av akut situation
   

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer med psykiatriska diagnoser

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • ​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
  ​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Upptäck hur du kan förbättra ditt bemötande av personer med psykotiska tillstånd och få en bättre förståelse för deras verklighet. Kursen ger verktyg och råd för att arbeta professionellt med människor i behov.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page