top of page

Yrkessvenska 

Utbildningspaket för personal inom äldreomsorg
(5 veckor)

Välkommen att ta del av Edvidas unikt utformade kurs i yrkessvenska som sträcker sig över en fem- veckorsperiod med en fysisk träff i veckan.

 

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas språkliga och kommunikativa förmåga och på så sätt stärka förutsättningarna till ett gott samarbete med brukare, kollegor och anhöriga.

Vidare kan kursen öka deltagarnas motivation och arbetsglädje genom en bättre förståelse för äldreomsorgens uppdrag i sin helhet och sin egen arbetsroll i synnerhet.

 

Den pedagogiska utgångspunkten tar avstamp i deltagarnas arbetsvardag med en tydlig praktisk förankring för att möte deltagarna precis där de befinner sig.

Meningen är att deltagarna ska kunna relatera väl och därför anpassas upplägget utifrån varje unik grupp och de behov som framkommer.

Den pedagogiska utgångspunkten tar avstamp i deltagarnas arbetsvardag med en tydlig praktisk förankring för att möte deltagarna precis där de befinner sig. Meningen är att deltagarna ska kunna relatera väl och därför anpassas upplägget utifrån varje unik grupp och de behov som framkommer.

Lyhördhet och anpassning är ledord som innebär att deltagarna är delaktiga i utvecklingen av kursen under genomförandet.

 

Kursen varvar interaktiv föreläsning, diskussioner, rollspel, grupparbeten och samtalsövningar. Mellan varje tillfälle får deltagarna även hemuppgifter att bearbeta till nästa gång.

1. Organisation
 • Vårt uppdrag

 • Socialtjänstlagen

 • Bedömningsprocessen

 • Genomförandeplan

 • Social dokumentation

 • Kontakmannaskap

Penna och mappar
Viskar till farfar

2. Hälsa

 • Perspektiv på hälsa

 • Gemensam definition

 • Grundläggande behov

 • Salutogent/patogent

 • Livsvillkor/livsstil

 • Hälsofrämjande arbete

Kursens fokusområden

3. Kommunikation

 • Kommunikation ur ett helhetsperspektiv

 • Social kompetens

 • Icke verbal/verbal

 • Aktivt lyssnande

 • Motiverande samtal

Studenter i kafeteria
tröstande Hands

4. Etik

 • Etiska begrepp

 • Lagar och riktlinjer

 • Etik och kultur

 • Humanistiskt perspektiv

 • Dilemman och bemötande

5. Sjukdomsbegrepp

 • Vanligt förekommande sjukdomar

 • Orsak & symtom

 • Diagnos & behandling

 • Omvårdnad

 • Prognos

Stetoskop på Cardiogram
Edvida Logga.jpg

Innehåll

Fokusområden är organisation, hälsa, kommunikation, etik och sjukdomsbegrepp. Innehållet anpassas utifrån deltagarnas behov, egna önskemål och kontinuerlig utvärdering. 
 

Omfattning 
Kursen genomförs under en femveckorsperiod med ett fysiskt tillfälle per vecka. Varje fysiska tillfälle pågår 4 timmar som förläggs förslagsvis under en fm/em.  

Hemuppgift
Mellan varje fysiska tillfälle får deltagarna en hemuppgift i form av skriftlig inlämning, reflektionsövning, grupparbete eller annat egen arbete för att bearbeta kunskaperna från varje genomgång. 

Antal deltagare

Vi rekommenderar en grupp på högst 20 personer per kurs. 

Lokal
Kursen sker i beställarens lokaler. Digitalt genomförande är möjligt i praktiken men i första hand rekomenderas fysiska träffar för optimala pedagogiska förutsättningar.

Utbildare
Legitimerad lärare med tidigare dokumenterad erfarenhet. 

Övergripande information
bottom of page