top of page

Ombudsutbildning för kraftgivande och stödjande samtal

- Skapa en kraftgivande samtalskultur som genomsyrar hela verksamheten!

- En kraftfull och effektiv formel för kompetensutveckling

- En möjlighet för omsorgspersonal till utökat ansvar


 

Bakgrund och behovet

I dagens vård- och omsorgsmiljö är förmågan att bygga meningsfulla relationer och erbjuda emotionellt stöd lika viktig som att tillhandahålla medicinska eller praktiska insatser. Här är kommunikationen vårt främsta och absolut viktigaste redskap och förmåga!

      Forskningen är tydlig: Kraftgivande och stödjande samtal kan på egen hand minska oro, vid        behovsmedicin och samtidigt öka glädje och meningsfullhet hos brukare. (Studie)
 

      En god samtalskultur är något som även har ett stort värde kollegor emellan och bidrar till          en sund och konstruktiv arbetsmiljö.

Relevanta frågor och kompetensområden som är värda att investera i är t,ex,

- Hur kan vi samtala och möta äldre på ett meningsfull och vardagsnära sätt?
- Hur kan vi främja motivation till självständighet och livsgnista?
- Hur kan vi på bästa sätt fungera stödjande i känslomässigt svåra situationer?
- Hur kan vi hantera svåra samtal och utmanande beteenden?
- Hur möter vi anhöriga på ett bra sätt?
- Vad innebär en god samtalskultur personal emellan?

För att kunna hantera och lyckas med allt krävs en gedigen utbildning i samtalsmetodik tillsammans med färdighetsträning om man på djupet vill skapa värdefulla möten som gör skillnad. 

Så vad är problemet?

Verkligheten visar att det både kan vara dyrt och svårt rent praktiskt att få till en kvalitativ kompetensutveckling för HELA personalen som är så viktigt. Det är viktigt att värdefull kunskap inte rinner ut i sanden eller fastnar hos enbart enstaka personer.

Vi är stolta att med denna kurs och ombudsmodell kunna erbjuda en lösning för detta!

I stället för att utbilda varje enskild individ externt ligger vår lösning i att utbilda ett ombud från respektive verksamhet som i sin tur axlar ansvaret för att förmedla kunskapen vidare i verksamheten och dessutom hålla kompetensen vid liv. Detta med tydliga och färdigstrukturerade ramar framtagna av experter på området.

Upplägget i korthet

Formen för detta är en ombudsutbildning som sträcker sig över tre heldagar, ombuden får efteråt med sig både kompetens och ett pedagogiskt upplägg som kan användas för att bidra till en lärande organisation på hemmaplan.

Under de första två dagarna utbildas varje ombud själva i nödvändiga färdigheter för att kunna bedriva kraftgivande och stödjande samtal i praktiken. Detta genom undervisning, praktisk övning och verksamhetsnära illustrerande exempel. Under den tredje dagen utbildas ombuden i hur de på ett strukturerat och pedagogiskt sätt kan sprida kunskapen vidare inom verksamheten på både grupp och individnivå.

Så vad blir ombudets roll och uppgift?

Ombudens roll och ansvarsområden finns formulerade i tre huvudsakliga kategorier, den ena är av undervisande karaktär och den andra i form av individuellt stöd. Rollbeskrivningen är enbart baserat på rekommendationer, och det upp till varje verksamhet att avgöra ombudens formella roll, ansvar och omfattning (!)

Den kulturbärande rollen
Utbildningen ger förutsättningar, kunskap och träning som syftar till att utveckla ombudens personliga förhållningssätt och samtalsmetodik som kommer till nytta i alla mellanmänskliga möten. På detta sätt blir ombuden i sig själva en värdefull resurs för verksamheten och kan genom sitt agerande fungera som förebild och ledande exempel även för andra medarbetare. 

 

Rollen som workshopsledare 
Efter utbildningen får varje ombud med sig en färdigformulerad seminarieserie innehållandes 8 workshopmoduler, där varje modul belyser olika samtalsområden. Ombuden har tränats i dessa samtalsområden och i hur man på ett pedagogiskt sätt kan hålla engagerande och reflekterande seminarier med fokus på gruppdiskussioner utifrån det givna materialet. Materialet innehåller ett upplägg som förslagsvis genomförs med en modul per månad under ett års tid för bästa effekt.

 


Den individuellt stödjande rollen
Ombuden är även tänka att fungera stödjande även på ett individuellt plan gentemot andra kollegor vid behov. Här rustas ombuden med kompetens i hur man kan vara ett värdefullt bollplank och ett professionellt reflekterande stöd, både inför och efter utmanande situationer som kan ske i vardagen. Mallar för reflektion och samtalsupplägg skickas med att utgå ifrån utöver färdighetsträning.

8-stegmodulen

En stor grundbult i ombudsprogrammet är en 8-stegsmodul beståendes av en seminarieserie som ombuden kan hålla i verksamheten. Syftet är att skapa ett undervisande upplägg förenat med diskussionsmoment som skapar engagemang och erfarenhetsutbyte kollegor emellan i strävan att främja en gemensam, konstruktiv samtalskultur.

Varje modul varar upp till 1h.

Översikt av moduler

Modul 1: Sällskapsinriktade samtal
Fokuserar på att skapa och underhålla sociala möten genom dialog och interaktion.

Modul 2: Kraftgivande och stödjande samtal
Tekniker för att ge stöd och styrka till andra genom konversation.

Modul 3: Samtal vid oro och ångest
Utforskar hur man uttrycker medkänsla och förståelse i samtal för att stödja andra.

Modul 4: Svåra och utmanande samtal
Hanterar metoder för att navigera och lösa svåra konversationer och utmanande ämnen.

Modul 5: Motiverande samtal
Samtalsmetodik för att öka motivation och stödja förändring och självständighet hos andra.

Modul 6: Hälsofrämjande samtal
Fokuserar på att främja hälsosamma vanor och beteenden genom samtal.

Modul 7: Konflikthanterande samtal
Utforskar strategier för att hantera och lösa konflikter genom kommunikation.

Modul 8: Anhörigsamtal
Hanterar samtal med familjemedlemmar eller anhöriga inom vårdsituationer.
 

Kursupplägg

Dag 1+2

Kraftgivande och stödjande samtal
Nedan innehållspunkter integreras med kursinnehåll från modulerna. (!)

• Betydelsen av kraftgivande och stödjande samtal

• Kommunikation – Vårt främsta verktyg

• Grundläggande principer för empatisk och effektiv kommunikation.

• Att bygga förtroendefulla relationer med brukare och anhöriga.

• Konsten att skapa engagerande och inkluderande samtal

• Aktivt lyssnande och öppna frågor

• Positiv förstärkning och motiverande samtal.

• Att hantera känsloladdade samtal professionellt.

• Att hantera svåra och utmanande samtal

• Att skapa en kultur av respekt och stöd inom vården och omsorgen.

• Praktisk tillämpning av de nya färdigheterna genom övningar och simuleringar.

• Utvärdering och feedback för att kontinuerligt förbättra sina kommunikationsfärdigheter.

• Erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans med andra vård- och omsorgsprofessionella.

 

Dag 3

Pedagogik och verksamhetsimplementering
Kompletteras med stödmaterial varje ombud får med sig hem till verksamheten
 

• Rollen som pedagog och handledare

• Presentationsteknik

• Att leda engagerande seminarium

• Reflekterande och stödjande samtal på individnivå

• Utbildning i 8-stegsmodulen

Mellan de två första dagarna och den tredje får varje deltagare uppgifter och kan även få  inspelat material att 

Utbildare

Gustav Blom, utbildad hälsopedagog och beteendevetare och har arbetat kliniskt med samtalsmetodik och utbildat på områden på olika sätt under många år. 

Anne-Marie Elvin, leg sjuksköterska och samtalshandledare med lång erfarenhet av både samtalsmetodik och undervisning. 

 


Frågor?
Varmt välkommen att ta en kontakt om ni har frågor kring upplägget och tankar kring kursen!
info@edvida.se,079-355 4631

 

Edvida Logga.jpg
 • Ombudsutbildning för kraftgivande och stödjande samtal
  Ombudsutbildning för kraftgivande och stödjande samtal
  ons 24 apr.
  Webbaserad utbildning via Zoom
  24 apr. 2024 09:00 – 22 maj 2024 16:00
  24 apr. 2024 09:00 – 22 maj 2024 16:00
  Anmälan inför utbildningsomgång 24 april + 8 maj + 22 maj 2024

Vetenskapliga studier och projekt 
Referens 1. (Länk)

Referens 2. (Länk)

Referens 3. (Länk)

image.png
image.png
image.png
image.png

Seminarieserie:  moduler 

Färdigformulerade för ombuden att ta med hem till verksamheten 

image.png
image.png
bottom of page