top of page

Kontaktmannaskap

De nationella riktlinjerna utifrån socialtjänstlagen blir allt mer tydlig och trycker på vikten av en fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen som ska fylla den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Kontaktmannaskapets betydelse är stor och det är viktigt att rollen för både utförare och personal känns begriplig, hanterbar och meningsfull.

 

Den här kursen sammanfattar kontaktmannaskapet syfte och funktion och ger samtidigt verktyg och strategier för att kunna axla rollen och det ansvar det kräver på ett lämpligt sätt.


Vad innebär det att vara en professionell kontaktman? Hur kan vi säkerställa att ansvaret rollen innebär uppfylls och vad finns det att tänka på i det mellanmänskliga mötet med den enskilde?


Innehåll

 

 • kontaktmannaskapets syfte och funktion

 • Uppdragsöversikt och ansvarsområden

 • Tillit, trygghet och empatiskt förhållningssätt

 • Att etablera en relation

 • Professionell, privat och personlig kontakt

 • Kommunikation och samtalsmetodik

 • Stödjande förhållningssätt

 • Anhörigkontakt

 • Ditt ansvar i förhållande till genomförandeplan och social dokumentation

 • Salutogent förhållningssätt

 • Struktur för uppföljningssamtal & reflektion

 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Kontaktmannaskap
  Kontaktmannaskap
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Välkommen på en kurs som på ett heltäckande sätt går igenom kontaktpersonens huvuduppdrag och dess syfte och funktion. Hur kan vi säkerställa kvalitet och meningsfullhet i vårt uppdrag och hur kan vi vanliga utmaningar och främja våra möjligheter? (Datum prel)

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page