top of page

Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik

I dagsläget är den viktigaste vården vi kan erbjuda personer med Kognitiva sjukdomar icke-farmakologisk, vilket ställer särskilt stora krav på verksamheterna eftersom det är en patientgrupp som inte själv kan hävda sina behov eller bevaka sina intressen. Vår lagstiftning betonar patientsäker vård, men för denna grupp är den närmast obefintlig.  
 

Ofta efterfrågas också fler personal, men behövs det eller handlar det om arbetssätten? Utifrån att andelen äldre i befolkningen ökar kommer antalet med Kognitiva sjukdomar också öka, vilket leder till högre kraven på kommunerna. Ett genomtänkt tidigt stöd kan fördröja behovet av mer omfattande stöd och minska kommunernas kostnader.
 

Denna utbildning är framtagen utifrån erfarenheterna av att ha arbetat i ett regionalt expertteam för svår BPSD-problematik. Efter hundratals besök i olika verksamheter och patientutredningar har tydliga behov i verksamheterna gått att kartlägga. Dels behöver personal djupare utbildning och dels behövs samtal kring faktorer som kan förklara svårigheterna som verksamheterna har kring att förverkliga den icke-farmakologiska vården och som inte rör kunskapsaspekten.

Denna utbildning tar upp båda perspektiven och fokuserar främst på de vanligast förekommande Kognitiva sjukdomar.


Innehåll

 

 • Orsaker till uppkomst av BPSD-problematik med betoning på förändrad verklighetsuppfattning.

 • När vi förstår konsekvenserna av hur kognitiva funktioner påverkas kan vi oftast förhindra uppkomst av svår BPSD-problematik och fördröja mer omfattande behov.

 • Lämpliga arbetsmetoder och arbetssätt samt att dessa tillämpas i rätt ordning.

 • Ett professionellt arbetssätt förutsätter analys som grund, mål, adekvata strategier och utvärdering.

 • Hantera redan uppkommen svår BPSD-problematik.

 • Reflektioner kring BPSD-registret.

 • Hur kan forskning och beprövad vetenskap tillämpas i vården för kognitivt sjuka?

 • Vikten av samstämmighet i arbetsgruppen

 • Reflektioner kring faktorer som är av betydelse för förverkligandet av den viktiga icke-farmakologiska vården.

 

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Utbildningsformat 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik
  Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik
  tors 07 nov.
  Digitalt via zoom
  07 nov. 2024 09:00 – 16:00
  07 nov. 2024 09:00 – 16:00
  Utforska effektiva icke-farmakologiska strategier och fördjupa din förståelse för att hantera och förebygga BPSD-problematik i vården av personer med kognitiva sjukdomar

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page