top of page

Vikten av en god möteskultur!

En välfungerande möteskultur är av avgörande betydelse utifrån många olika perspektiv. Det är under våra möten många viktiga beslut fattas, där meningsfulla diskussioner äger rum och inte minst där arbetslag sammansvetsas. Kort sagt spelar våra möten en central roll för både resultat, kvalitet och arbetsmiljön i våra verksamheter. Men vad fyller vi egentligen våra möten med? Vilka trender ser vi generellt sett om vi tittar på möten utifrån ett vetenskapligt perspektiv? En intressant studie från Harvard Universitet presenterar en fascinerande faktauppgift på just detta tema utifrån ett ledarskapsperspektiv. Tittar man branschöverskridande, där även skolan och barnomsorg inkluderas, spenderar ledare idag över DUBBELT så mycket tid i möten jämfört med 1960-talet. Samtidigt framgår det att hela 71% av tillfrågade i samma studie upplever att många av dessa möten är ineffektiva och vissa av dem till och med helt onödiga.

Trenden vi ser är alltså en signifikant ökning i mötestid samtidigt som en nedåtspiral i engagemang och känsla av meningsfullhet är tydlig. Ett tydligt tecken på att det är värt att fundera på hur vi faktiskt genomför och tar oss an våra egna möten. Att utveckla en engagerande och mer effektiv möteskultur är något värt att ta på allvar. Men hur gör man då? För att nämna något är det av helt avgörande att varje möte har en konkret och genomtänkt dagordning. En god idé för att testa sin egen agenda är att kritiskt ifrågasätta varje punkt och ställa sig frågan om det man har framför sig faktiskt är något som bidrar till värde, eller om vissa punkter bara är en del av en inarbetad rutin eller vana. En annan faktor som kan frigöra både tid och gynna diskussioner är att dela ut agendan och förberedande reflektionsfrågor redan INNAN mötet tillsammans med tydlighet kring de förväntningar som finns. På så vis hinner deltagare inte bara bearbeta och förbereda sig vilket leder till både mer meningsfulla och engagerande diskussioner, men också få tid för mer välgrundade beslut. Vidare är tydlighet gällande tidsramar och mötesregler avgörande för att undvika sidospår som utmanar mötets faktiska syfte. Bara en sådan sak som att ha en synlig klocka centralt placerad under mötet är ett enkelt men effektivt verktyg för att hålla tiden under kontroll. Dessa tips tillsammans med välformulerade gruppregler och ett tydligt och demokratiskt ledarskap är en bra grund för att lyckas även om det finns mycket mer värt att lyfta.

Avslutningsvis är det inte antalet möten vi har som är avgörande, utan kvaliteten på dem Låt oss alla arbeta för att få varje möte att räknas! Välkommen på vår kurs 14 november om du vill veta mer https://www.edvida.se/event-details/att-skapa-engagerande-och-effektiva-motenReferens: Harvard Business Review. (2019). The Surprising Amount of Time Managers Spend on Administrative Tasks.

0 kommentarer

Comments


bottom of page