top of page

Svåra och utmanande beteenden - statistik och underliggande faktorer

Uppdaterat: 4 juni

Inom vård och omsorg är hanteringen av svåra och utmanande beteenden en av de mest komplexa och krävande aspekterna av arbetet. Dessa beteenden kan variera från aggressivitet och agitation till självskadebeteende och social isolering. Att förstå dessa beteenden och deras underliggande orsaker är avgörande för att kunna erbjuda adekvat vård och stöd. Denna artikel kommer att utforska orsakerna bakom utmanande beteenden, presentera relevant statistik och vetenskapliga perspektiv samt ge praktiska insikter för vårdpersonal.


Statistiken kring utmanande beteenden är slående. Enligt en rapport från World Health Organization (WHO), påverkas cirka 20% av äldre personer i vårdhem av allvarliga beteendemässiga och psykologiska symptom och bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är siffran ännu högre; upp till 50% kan uppvisa utmanande beteenden vid upprepade tillfällen under sina liv. Orsaker till utmanande beteenden

Flera faktorer kan bidra till uppkomsten av utmanande beteenden inom vård och omsorg:

  • Psykologiska Faktorer: Tidigare trauma, stress och ångest kan vara kraftiga drivkrafter bakom utmanande beteenden. Enligt forskning publicerad i "Journal of Anxiety Disorders" kan upp till 40% av personer med allvarliga ångestproblematik uppvisa utmanande beteenden.

  • Miljöfaktorer: Miljön spelar en stor roll i hur individer beter sig. Brist på stimulans, dåliga boendeförhållanden och otillräckligt socialt stöd kan alla bidra till att förvärra beteenden. Studier visar att förbättringar i miljön kan minska förekomsten av utmanande beteenden med upp till 30%. Funktionsnedsättningar: Personer med olika typer av funktionsnedsättningar, inklusive intellektuella och fysiska, kan ha en ökad risk för att utveckla utmanande beteenden. Enligt en rapport från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) kan upp till 30% av individer med intellektuella funktionsnedsättningar uppvisa sådana beteenden.

  • Kommunikationssvårigheter: Ofta uppstår utmanande beteenden när individen inte kan uttrycka sina behov och önskemål på ett effektivt sätt. För personer med kommunikationsnedsättningar kan frustration lätt övergå i aggressivt beteende.

  • Medicinska Tillstånd: Neurologiska och psykiska tillstånd som demens, autism och schizofreni kan ofta leda till utmanande beteenden. Enligt en studie från American Psychiatric Association, lider cirka 60% av personer med demens av någon form av beteendemässig problematik.

Att hantera och bemöta svåra och utmanande beteenden För att hantera utmanande beteenden effektivt krävs en helhetssyn som inkluderar psykologiskt stöd och praktiska åtgärder. Regelbunden utbildning och träning av vårdpersonal i hantering och kommunikation vid utmanande beteenden är avgörande för att säkerställa att personalen är väl förberedd och kan agera professionellt i olika situationer. Förbättringar av miljön, såsom att skapa en trygg och stimulerande omgivning, kan också ha stor inverkan på att minska förekomsten av utmanande beteenden. Implementering av gemensamma kommunikationssätt och bemötande- och förhållningssätt, som främjar respekt och empati, kan ytterligare förbättra säkerheten och stödet för både vårdtagare och personal. Genom att tillämpa dessa strategier kan vårdpersonal skapa en mer stödjande och effektiv vårdmiljö som minimerar förekomsten av utmanande beteenden och främjar välbefinnande hos vårdtagarna.

Relevant föreläsning: Att bemöta svåra och utmanande beteenden Referenser


  • National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). "Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges.

  • American Psychiatric Association. (2020). "Neuropsychiatric Symptoms in Dementia: A Review." Journal of Psychiatric Practice.

  • World health Organization (WHO). (2019). "Mental Health of Older Adults.


0 kommentarer

Comments


bottom of page