top of page

Social kompetens och funktionsnedsättning - vägen till inkludering och livskvalitet

Social kompetens handlar om förmågan att kommunicera effektivt, känna igen känslor hos sig själv och andra och hantera dem, samt utveckla positiva relationer med andra. Det kan också handla om så enkla saker som att på ett trevlig och respektfullt sätt bara samtala med vänner, beställa en kaffe eller säga hej till en främling. Begreppet är omfattande och vi alla har våra styrkor och svårigheter.

Från tidig ålder kan individer med funktionsnedsättning av naturliga skäl stöta på hinder i sitt sociala liv, på grund av fysiska, kognitiva eller sensoriska begränsningar. Det är därför extra viktigt att lägga särskild vikt vid att utveckla och stärka deras sociala färdigheter i tid, vilket kan möjliggöra för dem att övervinna dessa utmaningar.

För dessa individer kan den social kompetensen vara helt avgörande och själva nyckeln till delaktighet i samhällslivet och möjligheten att skapa relationer, vilket i sig har en stor påverkan på hälsan överlag.


Forskning har påvisat att individer med funktionsnedsättning som besitter stark social kompetens inte bara skapar djupare och mer meningsfulla relationer utan även upplever högre grad av självständighet och livstillfredsställelse. Genom att kunna uttrycka sina känslor, behov och önskemål, kan dessa individer effektivt navigera i sociala sammanhang och bli aktiva medlemmar i samhället. Social färdighetsträning är något som med fördel görs de tidiga åren, men det är något man kan träna och jobba på livet ut! Detta är en underskattad insikt och potentialen att uppnå förändring genom reflekterande samtal och praktisk övning är stor!


För att utveckla social kompetens hos personer med funktionsnedsättning krävs insatser både på individ- och samhällsnivå. Det kan handla om specialanpassade program och aktiviteter, samt tillgängliga utbildningsresurser för föräldrar, vårdgivare och pedagoger. Denna utbildning bör betona vikten av att uppmuntra, vägleda och stödja dessa individer i deras sociala utvecklingsresa.

Genom att aktivt träna upp och stärka social kompetens hos personer med funktionsnedsättning, bidrar vi till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Ett samhälle där alla individer, oavsett funktionsförmåga, ges möjlighet att bidra med sina unika perspektiv och erfarenheter.

Sammanfattningsvis är social kompetens för personer med funktionsnedsättning en nyckel till högre livskvalitet och en stärkt position inom samhället. Genom att investera tid och resurser i att främja denna kompetens, bygger vi ett mer inkluderande och rättvist samhälle där alla individers potential kan realiseras.Relevant kurs: https://www.edvida.se/att-utveckla-sociala-f%C3%A4rdigheter

Referens: Anderson, J.T., & Williams, R.A. (2023). Social Competence and Inclusion: The Role of Social Development in Persons with Disabilities. New York: Global Academic Press.

Comentarios


bottom of page