top of page

Psykologiska faktorer som påverkar beslutsfattande hos chefer

Chefer spelar en avgörande roll i beslutsfattande som påverkar både kvalitet och välbefinnande inom verksamheten. Men vad är det egentligen som driver och påverkar chefers beslutsfattande? Forskning inom området har avslöjat tre intressanta fakta som kan hjälpa oss att förstå och engagera oss i den psykologiska aspekten av vad som påverkar en chefs beslutsfattande.


Kognitiv belastning och beslutskvalitet:

Studier visar att chefers kognitiva belastning kan påverka kvaliteten på besluten de fattar. När man som chef befinner sig under hög kognitiv belastning, till exempel vid hantering av många komplexa uppgifter samtidigt, kan förmågan att fatta välgrundade och genomtänkta beslut bli nedsatt. Detta beror på att den kognitiva belastningen begränsar resurser för att bearbeta och analysera information. För att förbättra beslutsfattandet är det bra om man som chef gör sig medveten om sin egen kognitiva belastning och skapa strategier för att minska den, till exempel genom att delegera uppgifter eller prioritera arbetsuppgifter.


Social påverkan och konformitet:

Chefer påverkas av sociala faktorer och har en tendens att anpassa sina beslut för att passa in i den rådande gruppen. Enligt forskning kan chefer vara mer benägna att fatta beslut som överensstämmer med majoriteten, även om deras personliga åsikt avviker från det. Denna tendens att anpassa sig till gruppen kallas konformitet. För att undvika att konformitet påverkar beslutsfattandet negativt bör man som chef vara medvetna om denna tendens och aktivt söka olika perspektiv och åsikter innan de fattar beslut. Att skapa en kultur av öppen dialog och debatt med olika grupper kan vara ett sätt att minska konformitetseffekten.


Emotionell intelligens och effektivt beslutsfattande:

Chefer med hög emotionell intelligens tenderar att fatta bättre beslut. Emotionell intelligens handlar om att kunna förstå och hantera sina egna och andras känslor på ett konstruktivt sätt. Studier har visat att chefer med högre emotionell intelligens är mer benägna att ta hänsyn till känslomässiga faktorer i beslutsprocessen och skapa en positiv arbetsmiljö. Att utveckla emotionell intelligens kan vara en framgångsrikstrategi för chefer som vill förbättra sitt beslutsfattande. Genom att bli medvetna om sina egna känslor och hur de påverkar sina beslut, kan man som chef bättre navigera i komplexa situationer och fatta mer balanserade och effektiva beslut.

Genom att förstå dessa tre fascinerande påverkansfaktor kan man som chef öka medvetenheten, ta aktiva steg för att förbättra sitt beslutsfattande och därmed bidra till till konstruktiv utveckling. Genom att minska kognitiv belastning, vara medvetna om konformitetseffekten och utveckla sin emotionella intelligens skapas möjlighet för en miljö där välgrundade och engagerande beslut kan tas.
Referens: Gino, F. (2017). Sidetracked: Why our decisions get derailed, and how we can stick to the plan. Harvard Business Review Press.

0 kommentarer

Comments


bottom of page