top of page

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning - Vilka unika utmaningar finns?

Uppdaterat: 7 sep. 2023

I vår strävan efter att skapa ett mer inkluderande samhälle måste vi rikta vår uppmärksamhet mot en fråga som alltför ofta förbises - psykisk ohälsa hos individer med funktionsnedsättningar. Specifikt när vi talar om intellektuell, kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, har forskningen gett oss insikten att dessa personer löper större risk att utveckla psykisk ohälsa jämfört med andra.

Det är en insikt som inte bara kräver att vi lyssnar, utan också att vi agerar, särskilt inom LSS-verksamheter och andra organisationer som arbetar med denna målgrupp.


För personer med dessa typer av funktionsnedsättningar finns särskilda utmaningar när det gäller psykisk ohälsa. Det kan handla om svårigheter i att identifiera och uttrycka sina känslomässiga utmaningar på ett sätt som är förståeligt för omgivningen och samtidigt navigera i sitt egna känsloliv. Utmaningarna är ofta överlag komplexa och kan omfatta allt från svårigheter att känna igen och förstå sina egna känslor till att hitta strategier för att hantera dem.

Det kan också uppstå utmaningar relaterat till diskriminering, stigmatisering och exkludering som tyvärr alla är något många med funktionsnedsättning möter under livets gång.

I LSS-verksamheter och liknande organisationer är det av yttersta vikt att ha personal som har kunskap och medvetenhet om dessa utmaningar. Det innebär alltså inte bara kunskap om psykisk ohälsa i allmänhet, utan också en fördjupad förståelse för hur den kan manifestera sig hos personer med olika typer av funktionsnedsättning.


Rent praktiskt kan det bland annat handla om att personalen måste kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa utöver verbal kommunikation, det kan handla om att vara uppmärksam på förändringar i beteenden som t.ex. aptitförändringar, social isolering etc, och ha kunskap om hur man sedan kan samtala och stödja vederbörande på ett adekvat sätt.


En nyckelaspekt och fundamental del för att lyckas hantera psykisk ohälsa hos denna målgrupp är att bygga och upprätthålla förtroende. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö där individer känner sig bekväma med att uttrycka sina känslor och behov. Detta kan inkludera allt från strukturerade och reflekterande gruppsamtal till daglig interaktion på individuell nivå. Det är också av stor vikt att arbeta förebyggande och proaktivt och samtidigt aktivt söka efter tidiga tecken på psykisk ohälsa istället för att bara reagera när ett problem blir uppenbart.


För att möta denna utmaning måste vi erkänna och respektera varje individs unika upplevelse och behov. Det är en utmaning, men det är en utmaning som är nödvändig för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får den omsorg och det stöd de förtjänar.


Så låt oss tillsammans öka medvetenheten, förståelsen och stödet för psykisk ohälsa hos personer med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans gör vi skillnad!

Relevant kurs för fördjupning: https://www.edvida.se/psykisk-ohälsa-och-funktionsnedsättning

Referens: WHO. (2020). Global Report on Mental Health and Disability: Understanding the Intersection of Psychosocial Well-being and Functional Impairments. Geneva: WHO Press.

0 kommentarer

Comments


bottom of page