top of page

Motivationens kraft: Nyckeln till utveckling för både barn och vuxna

Motivation spelar en avgörande roll som en psykologisk drivkraft för både barn och vuxnas framgång och välmående. Oavsett om det gäller att nå personliga mål, utveckla färdigheter eller övervinna utmaningar, är motivationen en viktig faktor och drivkraft och fungerar som ett bränsle för att oss framåt och orka hela vägen.


För barn är motivationen särskilt viktig för deras inlärning och utveckling. När barn är motiverade känner de en djupare lust att utforska, lära sig nya saker och övervinna utmaningar. Genom att vara motiverade blir de mer aktiva deltagare i sin egen utbildning, vilket leder till ökad kunskap och bättre resultat. Forskning visar att barn som har en stark inre motivation också har bättre självkänsla och är mer benägna att sätta upp och sträva efter ambitiösa mål i livet.


För vuxna är motivationen avgörande för att bibehålla engagemang och prestation på arbetsplatsen samt för att uppnå personliga mål. När vi är motiverade i våra yrken känner vi en starkare passion för det vi gör och är mer benägna att ge det bästa av oss själva. Motiverade vuxna är också mer produktiva, kreativa och har bättre arbetsresultat. Utöver arbetslivet påverkar motivation också vårt välmående och vår livskvalitet, då den ger oss energi och riktning att följa våra drömmar och passioner.


Ett intressant vetenskapligt rön om motivation är att det finns olika typer av motivation som kan påverka våra beteenden och prestationer på olika sätt. En studie genomförd av forskare vid Stanford University visade att människor som motiveras av inre faktorer, såsom personlig tillfredsställelse baserat på ens egna värdering tenderar att vara mer engagerade och har en större uthållighet än de som enbart motiveras av yttre faktorer.

Denna studie stödjer teorin om självbestämmande, som hävdar att människor har en inre motivation som kommer från behovet av autonomi, kompetens och samhörighet. När dessa behov uppfylls, känner vi oss mer motiverade att ta itu med utmaningar och sträva efter att uppnå våra mål. Däremot, när vi enbart fokuserar på yttre belöningar och incitament, kan vår motivation vara mer skör och mindre hållbar på lång sikt.


En annan intressant statistik om motivation är att det finns skillnader mellan barn och vuxnas motivationsmönster. Enligt forskning från University of Rochester, tenderar barn att vara mer inriktade på yttre belöningar, såsom beröm eller godis, medan vuxna har en större benägenhet att vara motiverade av inre faktorer, såsom personlig tillfredsställelse och självutveckling.


Detta kan bero på att vuxna har en större förmåga att reflektera över sina värderingar och intressen och därmed hitta djupare mening i sina handlingar. Med det sagt är det av yttersta vikt att som pedagog fortsätta stimulera och främja barns inre motivation då det lägger en grund och bidrar till en mer kvalitativ och hållbar drivkraft över tid.Referens: Howard, J. L., Gagné, M., Morin, A. J., & Forest, J. (2020). Using Bifactor Exploratory Structural Equation Modeling to Test for a Continuum Structure of Motivation. Journal of Management. D

Relevanta kurser: Motiverande samtal - Intensivkurs för personal: (Se här)

Motiverande samtal - Kurs för rektorer: (Se här)

0 kommentarer

Comments


bottom of page