top of page

Mindre onödiga möten, bättre kvalitet i omsorgen?

Vård- och omsorgssektorn verkar ofta i en tidspressad miljö där varje minut kan vara avgörande. Personal balanserar ständigt mellan direkt omvårdnad och administrativa uppgifter där även möten tar en stor del av arbetsdagen. En nyligen genomförd studie visar att vårdpersonal tillbringar nästan dubbelt så mycket mer tid i möten än för 30 år sedan. En utveckling som är värd att reflektera över och ifrågasätta då över 60% av tillfrågad personal i samma studie anser att majoriteten av de möten som de tar del av kännetecknas av ineffektivitet och innehåller mycket information som inte är relevant för dem. Onödiga möten kan dränera energi och sänka personalens moral, samtidigt som tiden som skulle kunna ägnas åt omvårdnad reduceras. Att reformera möteskulturen är därför essentiellt för att höja både kvaliteten på omsorgen och personalens arbetsvillkor. En viktig aspekt i denna omstrukturering är att kritiskt granska varje möte och dess innehåll innan det sker.

En nyckel till framgång är att öka tiden för förberedelse och reflektion före varje möte. Genom att tilldela tid för medarbetarna att i förväg reflektera över mötesagendan och förbereda sina punkter kan diskussionerna under mötet bli mer fokuserade och produktiva. Detta minimerar risken att mötet avviker från sitt syfte och gör att värdefull tid kan användas mer effektivt.

Det är också viktigt att systematiskt ifrågasätta nödvändigheten av återkommande möten. Är varje schemalagt möte verkligen nödvändigt? Kan informationen delas och hanteras på andra sätt? Att aktivt utmana normen att 'möten alltid behövs' kan frigöra betydande mängder tid för personalen, vilket de i sin tur kan använda för att förbättra den direkta omsorgen om de som vårdas.


Ytterligare en förändring som kan ha stor effekt är att strukturera möten mer effektivt. Möten bör börja med en klar och väl genomtänkt agenda och avslutas med att deltagarna förbinder sig till specifika uppföljningspunkter och åtgärder. Detta säkerställer att mötets tid leder till konkreta resultat. Det är även viktigt att hålla sig strikt till de uppsatta tidsramarna för att upprätthålla effektivitet och respekt för deltagarnas tid, vilket bidrar till att mötena blir både mer fokuserade och produktiva.

Ledarskapets roll kan inte underskattas när det gäller att genomföra dessa förändringar. Ledare inom vård och omsorg måste vara beredda att driva på en kulturändring som prioriterar effektivitet och resultat framför traditionella mötesvanor. Det är av största vikt att vård- och omsorgssektorn tar itu med ineffektiviteten i möteskulturen genom att anta en mer medveten och strategisk inställning till möten. Med dessa förändringar kan vi främja en kultur där varje möte är välmotiverat, effektivt och framförallt, bidrar till att höja kvaliteten på omsorgen. Relevant kurs: Engagerande och effektiva möten

Comments


bottom of page