top of page

Kraften i rätt bemötande: Att hantera psykisk ohälsa hos äldre

Enligt folkhälsomyndigheten lider cirka 20 procent av personer över 65 år av någon form av psykisk sjukdom, varav depression är den vanligaste. Siffran är ständigt ökande och åldrandets konsekvenser i sig kan göra visa individer mer utsatta för exempelvis social isolering, fysiska hälsoproblem och andra faktorer som kan öka risken för psykisk ohälsa.


En av de största utmaningarna när det gäller att hantera psykisk ohälsa hos äldre är att sjukdomar som depression ofta inte upptäcks i tid. Äldre människor har en högre risk för att ha en ospecifik klinisk presentation av depression och även för att ha kroppsliga symtom som kan dölja den underliggande psykiska sjukdomen. Detta innebär att det är viktigt för vårdpersonal att vara uppmärksamma på tecken på psykisk ohälsa hos äldre patienter och att ha en empatisk inställning för att kunna hjälpa dem på ett adekvat sätt.


Empati är en kraftfull resurs som kan hjälpa vårdpersonal att skapa en meningsfull och produktiv relation med äldre patienter som kämpar med psykisk ohälsa. Det innebär att försöka sätta sig in i patientens perspektiv och förstå deras upplevelser, känslor och behov.


Enligt American Psychological Association kan ett empatiskt bemötande från vårdpersonal ha en rad positiva effekter på äldre patienter som lider av psykisk ohälsa. Det kan hjälpa till att minska stress, ångest och depression, öka självkänsla och självkänsla, förbättra förmågan att hantera stress och hjälpa patienter att känna sig mer förstådda och accepterade.


Forskning visar också att det finns ett samband mellan sociala relationer och psykisk hälsa hos äldre. En studie från World Health Organization visar att social isolering är en av de största riskfaktorerna för psykisk ohälsa hos äldre. Äldre som saknar sociala relationer har högre risk för depression, ångest och demens.


Det är därför viktigt att vårdpersonal inte bara är empatiska mot äldre patienter med psykisk ohälsa utan också hjälper dem att upprätthålla sociala relationer och delta i sociala aktiviteter. Detta kan inkludera att erbjuda stödgrupper och andra sociala möjligheter.


Empati är också viktigt för att hantera demens hos äldre. Socialstyrelsen rekommenderar att vårdpersonal ska ha en personcentrerad inställning när det gäller att hantera personer med demens. Detta innebär att försöka sätta sig in i personens perspektiv och förstå deras unika behov och önskemål. En personcentrerad vård kan bidra till att öka personens självständighet och självkänsla, vilket kan ha en positiv inverkan på deras mentala hälsa.

Slutligen är det viktigt att påpeka att empati inte bara är till nytta för patienten utan också för vårdpersonalen själva. Att arbeta med äldre patienter som lider av psykisk ohälsa kan vara utmanande och känslomässigt påfrestande. Att ha en empatisk inställning kan bidra till att minska stress och förbättra personalens välbefinnande.

Relevant kurs och utbildning i området: https://www.edvida.se/psykisk-hälsa-och-ohälsa-hos-äldre

Eggermont, L. H., & Swaab, D. F. (2019). Aging of the human brain. Comprehensive Physiology, 9(1), 665-706. World Health Organization. (2017). Mental health of older adults. Hämtad från https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults

0 kommentarer

Comments


bottom of page