top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik
Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Att förebygga och hantera uppkommen BPSD-problematik

I dagsläget är den viktigaste vården vi kan erbjuda personer med Kognitiva sjukdomar icke-farmakologisk, vilket ställer särskilt stora krav på verksamheterna eftersom det är en patientgrupp som inte själv kan hävda sina behov eller bevaka sina intressen. Vår lagstiftning betonar patientsäker vård, men för denna grupp är den närmast obefintlig.

Ofta efterfrågas också fler personal, men behövs det eller handlar det om arbetssätten? Utifrån att andelen äldre i befolkningen ökar kommer antalet med Kognitiva sjukdomar också öka, vilket leder till högre kraven på kommunerna. Ett genomtänkt tidigt stöd kan fördröja behovet av mer omfattande stöd och minska kommunernas kostnader.

Denna utbildning är framtagen utifrån erfarenheterna av att ha arbetat i ett regionalt expertteam för svår BPSD-problematik. Efter hundratals besök i olika verksamheter och patientutredningar har tydliga behov i verksamheterna gått att kartlägga. Dels behöver personal djupare utbildning och dels behövs samtal kring faktorer som kan förklara svårigheterna som verksamheterna har kring att förverkliga den icke-farmakologiska vården och som inte rör kunskapsaspekten. Denna utbildning tar upp båda perspektiven och fokuserar främst på de vanligast förekommande Kognitiva sjukdomar.

Välkommen till en kunskapsrik dag och där vi även lyfter flera viktiga frågor som behöver ventileras.

Innehåll

  • Orsaker till uppkomst av BPSD-problematik med betoning på förändrad verklighetsuppfattning.
  • När vi förstår konsekvenserna av hur kognitiva funktioner påverkas kan vi oftast förhindra uppkomst av svår BPSD-problematik och fördröja mer omfattande behov.
  • Lämpliga arbetsmetoder och arbetssätt samt att dessa tillämpas i rätt ordning
  • Ett professionellt arbetssätt förutsätter analys som grund, mål, adekvata strategier och utvärdering.
  • Hantera redan uppkommen svår BPSD-problematik.
  • Reflektioner kring BPSD-registret.
  • Hur kan forskning och beprövad vetenskap tillämpas i vården för kognitivt sjuka?
  • Vikten av samstämmighet i arbetsgruppen
  • Reflektioner kring faktorer som är av betydelse för förverkligandet av den viktiga icke-farmakologiska vården.

Längd

Kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom äldreomsorg & äldrevård

Dela detta evenemang

bottom of page